Samverkan i socialnämndens arbete med våld i nära relationer

SAMVERKAN ÄR EN AV FÖRUTSÄTTNINGARNA FÖR ETT KVALITATIVT SOCIALT ARBETE MED VÅLDSUTSATTA VUXNA, BARN SOM UPPLEVER VÅLD I NÄRA RELATIONER OCH VÅLDSUTÖVARE

LINN HAR FLERA OLIKA UTBILDNINGAR MED FOKUS PÅ SAMVERKAN I ÄRENDEN SOM RÖR VÅLD I NÄRA RELATIONER. HUR MAN KAN ARBETA TILLSAMMANS UTIFRÅN OLIKA ANSVARSOMRÅDEN INOM SOCIALNÄMNDEN OCH HUR VI SKAPAR SAMSYN I ARBETET MED VÅLD I NÄRA RELATIONER?

Fokus i utbildningarna är samverkan och samordning i arbetet med våld i nära relationer med den våldsutsatta och dennes eventuella barns behov av säkerhet i centrum. Utbildningen består av föreläsningar varvade med grupparbeten utifrån olika case, diskussioner och reflektioner.

Frågor som berörs är bland annat;

  • hur skapar vi en samsyn i arbetet med våld i nära relationer?
  • framgångsfaktorer och utmaningar i samverkan
  • vem gör vad och varför?
  • rättssäkerhet och samverkan
  • hur delar man information
  • vem har ansvar för insatserna och varför?
  • hur samordnar vi utredningsarbete och insatser för våldsutsatta, våldsutövare och eventuella barn på ett säkert sätt?

Fakta:

Socialnämnden ska samverka för att samordna sina insatser så att de inte motverkar varandra. Om insatser ges till flera personer i en familj, ska samtliga insatser samordnas. Vid samordningen ska behovet av trygghet och säkerhet hos de våldsutsatta och de barn som bevittnat våld beaktas.

( HSLF-FS 2022:39)