Konsultativt stöd

Konsultativt stöd i arbetet med våld i nära relationer

BEHÖVER ER ARBETSPLATS HJÄLP MED ATT ORGANISERA OCH STRUKTURERA ARBETET MED VÅLD I NÄRA RELATIONER ELLER ÖNSKAR NI METODHANDLEDNING SOM STÖD I ARBETET MED VÅLDSUTSATTA VUXNA, BARN SOM UPPLEVER VÅLD OCH VÅLDSUTÖVARE?

LINN HAR LÅNG ERFARENHET AV ATT SAMORDNA, UTVECKLA OCH IMPLEMENTERA RUTINER OCH ARBETSMETODER I ARBETET MED VÅLD I NÄRA RELATIONER INOM SOCIALTJÄNSTEN.

LINN ERBJUDER KONSULTATIVT STÖD I ARBETET MED ATT TA FRAM RIKTLINJER OCH RUTINER FÖR ETT RÄTTSSÄKERT OCH HÅLLBART ARBETE MED VÅLD I NÄRA RELATIONER TILL KOMMUNER, LANDSTING OCH VÅRDFÖRETAG.

LINN HÅLLER I METODHANDLEDNING MED FOKUS PÅ HUR MAN INOM SOCIALTJÄNSTEN KAN ARBETA MED VÅLD I NÄRA RELATIONER.

 

Jag kan hjälpa er med:

  • Kartläggning och analys av behov av kunskap och utbildning
  • Kartläggning  och analys av våldets omfattning i er kommun/ på er arbetsplats
  • Kartläggning och analys av nuvarande arbetsfördelning, vem gör vad och varför i arbetet med våld i nära relationer.
  • Genomlysning av befintliga styrdokument avseende våld i nära relationer- följer ni lagen?
  • Ta fram förlag på hur just er arbetsplats kan organisera arbetet med våld i nära relationer för att möta de behov som finns samt erbjuda en rättssäker handläggning.
  • Ta fram förslag på rutiner för arbetet med våld i nära relationer, att screena om våld och samverkan anpassade efter just era förutsättningar.
  • Ta fram förslag på hur er verksamhet kan  börja  screena om våld i nära relationer
  • Ta fram förslag på hur våld i nära relationer kan bli en del av er verksamhetsplan
  • Ge stöd i implementeringen av rutiner
  • Utbilda er personal om våld i nära relationer, rättssäker handläggning och att fråga/upptäcka våld.

Fakta

Kommunerna har sedan 2014 skyldighet att analysera om de insatser som de kan erbjuda våldsutsatta motsvarar de behov som finns. Ett annat krav är att kommunerna ska kartlägga förekomsten av våld i nära relationer. Personal som arbetar med handläggning och uppföljning av alla slags ärenden bör ha kunskap om våld och andra övergrepp. Kommunerna har också ett ansvar att informera både grupper och enskilda om kommunens arbete för våldsutsatta vuxna och barn.

Personal inom hälso- och sjukvården ska vid misstanke om att någon är våldsutsatt ställa frågor, informera om möjligheten att få vård samt ”beakta vilka vårdbehov” en våldsutsatt kan tänkas ha. (SOSFS 2014:4)